Zelená pro Bystrc

volební program na období 2018-2022

Zelená pro Bystrc je sdružením Strany zelených a nezávislých kandidátů

Naším společným cílem je Bystrc jako příjemné místo pro život. Chceme městskou čtvrť, která nabízí dobré bydlení v klidném a zdravém prostředí, kvalitní veřejné služby i otevřenou radnici, která naslouchá svým občanům.

Otevřená radnice – budeme usilovat o zlepšení komunikace obyvatel Bystrce s místní správou. Cílem je maximální otevřenost a informovanost občanů. Zasadíme se o to, aby maximum informací bylo dostupných online na webových stránkách radnice a to včetně výběrových řízení a zakázek. O vybrané části rozpočtu budou občané moci spolurozhodovat. Zasadíme se o to, aby Bystrcký zpravodaj přinášel kvalitní a zajímavé informace. Zavedeme hovorové hodiny pro veřejnost, kde budou občané moci diskutovat své problémy. Navrženým místem konání hovorových hodin pro veřejnost je společenské centrum.

Bystrc vstřícná pro pěší a cyklisty
Podpora cyklodopravy – zasadíme se o zajištění vyšší bezpečnosti cyklistů na silnicích v rámci městské části například vyznačováním vyhrazených pruhů či dobudováním potřebných úseků cyklostezek. Nebudeme zapomínat ani na zajištění možnosti bezpečného parkování kol u častých cílů cest (centra služeb, úřady apod.).
Pěší chůze – budeme podporovat pěší chodce a dbát na jejich bezpečnost. Zasadíme se o to, aby z chodníků byly odstraněny překážky, které brání bezproblémovému průchodu Bystrcí.

Zlepšení dopravní obslužnosti  zasadíme se o řešení křižovatky u Unihobby spolu s obchvatem ulice Zámostí. Budeme požadovat, aby trasa tramvaje číslo 3 byla prodloužena na konečnou zastávku Ečerova. Zároveň budeme iniciovat zvýšení četnosti a zlepšení návaznosti spojů MHD, tak aby cestování z Bystrce do centra města bylo rychlejší. Ve spolupráci s městem Brnem budeme usilovat o prodloužení tramvajové dopravy až na Kamechy co nejdříve.

D43 obchvatem Brna, nikoli přes Bystrc – Jihomoravský kraj připravuje rozhodnutí o tom, kudy vést rychlostní silnici D43. Tato silnice má mimo jiné sloužit mezinárodní kamionové dopravě. Budeme i nadále prosazovat trasu, která neznehodnotí obydlenou část Bystrce ani přehradu – nejvýznamnější rekreační lokalitu ve městě. Jsme jednoznačně pro vybudování trasy Boskovickou brázdou, nikoli průtahem přes Bystrc.

Přehrada jako důležité rekreační zázemí – budeme usilovat o zachování celé lokality v okolí Brněnské přehrady jako zázemí pro rekreaci široké veřejnosti z Bystrce i Brna. Uděláme vše proto, abychom přehradu udrželi čistou a vybavení veřejných pláží se i nadále zlepšovalo (sprchy, záchody, převlékárny, veřejná sportoviště). Zasadíme se o oddělení cyklostezek kolem přehrady od pěších cest a silnic, zvláště na frekventovaných místech jako je přístaviště či Rakovec.
Ve spolupráci s městem Brnem budeme usilovat o to, aby došlo k úpravě nástupního prostoru k Brněnské přehradě mezi tramvajovou zastávkou “Přístaviště” a přístavištěm lodí s cílem celé území zkulturnit a posílit jeho rekreační funkce.

Podpora a rozvoj občanských aktivit a společenského dění – budeme podporovat sportovní i kulturní aktivity občanů Bystrce. Zasadíme se o to, aby dotace přidělované radnicí na činnost místních spolků byly rozdělovány transparentně a aby podpora směřovala k rozvoji společenského a kulturního života v městské části. Budeme prosazovat aktivnější využití Společenského centra Bystrc, aby lépe sloužilo jako zázemí pro činnost místních spolků. Budeme prosazovat, aby nově budované centrum volného času Bystrouška bylo plně k dispozici aktivitám občanů Bystrce a bystrcká radnice měla významný vliv na aktivity, které v něm budou probíhat.

Zeleň v naší čtvrti – budeme dbát na kvalitní údržbu ploch zeleně, vysazovat a obnovovat stromořadí, dbát na zachování důležitých zelených ploch a parčíků. Po dohodě s občany nabídneme vhodné prostory pro vytvoření komunitních zahrad.
Příklady možného využití a kultivace zelených ploch:
· úprava promenády kolem řeky Svratky směrem k přehradě
· kultivace zelené plochy mezi ulicí Teyschlova a sídlištěm Kamechy při maximálním zachování existující zeleně – úprava cestiček a osazení městským mobiliářem
· vylepšení cesty kolem Svratky do Komína – společně s MČ Komín budeme usilovat o to, aby existovalo kvalitní pěší propojení na obou stranách řeky
· revitalizace údolí potoka Vrbovec – budeme iniciovat úpravu koryta potoka Vrbovce zpět do přírodě blízké podoby, která by ho lépe začlenila do tradiční procházkové trasy Údolí oddechu.

Mateřské školy – budeme podporovat veškeré kroky, které povedou k zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školách v Bystrci. Budeme podporovat udržení kvalitního a bezpečného zázemí v bystrckých mateřských školách a pěkné prostředí kolem nich.

Základní školy – Považujeme za nutné zajistit dostatek míst v bystrckých školách pro všechny děti s trvalým bydlištěm v této městské části. Podpoříme nejefektivnější řešení k jejich zabezpečení. Zajistíme řádnou péči o stávající školní budovy a jejich rozvoj. Zvýšený počet dětí vstupujících do ZŠ ze silných ročníků nesmí vést k neúměrnému nárůstu počtu dětí ve třídách.

Parkování – budeme hledat cesty ke zkapacitnění parkovacích míst v Bystrci – např. důsledným využíváním podélného značení, úpravou nevyužitých zpevněných ploch či výstavbou patrových parkovišť. Podnikneme takové kroky, aby městská část byla připravená na to, až se důsledky zavedení rezidentního parkování v centru Brna začnou projevovat v Bystrci v podobě většího počtu parkujících mimobystrckých motoristů.

Dětská hřiště a sportoviště – budeme podporovat obnovu starších dětských hřišť a výstavbu nových, v těch částech Bystrce, kde chybí. Zasadíme se o vybudování a především rekonstrukci drobných veřejných sportovišť v rámci sídliště. Zajistíme, aby sportoviště v areálech škol byla v odpoledních a večerních hodinách běžně přístupná veřejnosti.

Nabídka služeb pro občany – budeme podporovat rozšiřování nabídky služeb v Bystrci jako je místní síť obchodů a provozoven služeb (včetně např. ordinací lékařů apod.), příležitostí pro trávení volného času pro mládež i seniory atd.

Opravy a řádná údržba bytových domů zasadíme se o kvalitní správu a údržbu bytového fondu spravovaného městskou částí pro stávající i nové nájemníky. Naším cílem je zajistit sociálně dostupné nájemní bydlení (například pro mladé rodiny) v opravených a řádně udržovaných domech. Nebudeme podporovat další zahušťování stávající zástavby bez zajištění dopravní obslužnosti, zkapacitnění parkování a zajištění občanské vybavenosti.

Podpora vzniku pracovních míst – budeme požadovat, aby územní plán umožňoval v Bystrci vznik prostor pro místní podnikání, které vytváří pracovní příležitosti přímo v městské části.